Warunki zakupu oraz dostawy

Zakup produktów z użyciem oprogramowanie sklepu internetowego htpp://everwood.com.pl, poprzez kontakt telefoniczny, poprzez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, w formie pisemnej doręczonej do rąk własnych przedstawiciela EVERWOOD POLSKA Sp. z o.o. oznacza akceptację regulaminu bez względu na kanał dostawy.

Umowa kupna-sprzedaży

Umowa kupna-sprzedaży produktów i usług znajdujących się w ofercie EVERWOOD POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Twardej 18 (zwanym dalej "Sprzedającym"), dotyczyca transakcji kupna-sprzedaży pomiędzy Sprzedającym, a osobami prywatnymi, prawnymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi (zwane dalej "Kupującym").

 1. Kupujący wybiera miejsce i czas dostawy.
 2. Kupujący oświadcza, iż:
  - w pełni świadomie dokonał wyboru warstwy koloryzującej/zabezpieczającej dla zamawianych przez siebie produktów, z uwzględnieniem różnic w odcieniach spowodowanych usłojeniem drewna i jego specyfiką;
  - jest w posiadaniu wystarczającej wiedzy na temat klas jakości dla kupowaych przez siebie produktów;
  - posiada wiedzę na temat konieczności renowacji warstw powłok chemicznych na wyrobach drzewnych oraz drewnopochodnych.
 3. Sprzedający udziela 14 (czternasto)  dniowej gwarancji na produkty znajdujące się w ofercie firmy oraz 12 (dwunasto) miesięcznej gwarancji na jakość oraz trwałość wykonanych powłok lakierniczych (szczegółowe warunki gwarancji określone są w poniżej załączonych Kartach Gwarancyjnych).
 4. Okres gwarancji liczony jest od dnia sprzedaży produktu (deski, płyty osb, płyty drewnopochodne, kantówki, stolarka itp).
 5. Informacja na temat wytrzymałości mechanicznej drewna , a w szczególności wytrzymałości na ściskanie jest wartością uśrednioną, opartą na źródłach naukowych, jednakże Sprzedający nie może zagwarantować minimalnej wytrzymałości mechanicznej drewna, ponieważ jest to materiał niejednorodny, naturalnego pochodzenia i niewielkie odchyłki są możliwe.
 6. Sprzedający w przypadku spełnienia postanowień niniejszego oświadczenia, nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego, wynikłe z powodu wady produktu, w szczególności kosztów przestojów, utraty zysków lub dochodów, kosztów towarów i usług zastępczych.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego kosztami manipulacyjnymi, w wysokości kosztów Sprzedającego, związanymi z przeprowadzeniem koniecznych ekspertyz i/lub transportem, jeśli reklamowany produkt jest pełnowartościowy lub reklamowana wada nie jest objęta gwarancją.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo sprawdzenia zasadności reklamacji przez swojego przedstawiciela. Kupujący zobowiązany jest do udostępnienia reklamowanego produktu na żądanie Sprzedającego celem oględzin.
 9. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia powłoki lakierniczej będącej wynikiem zwykłej eksploatacji zakupionego produktu, uszkodzeń mechanicznych, zadrapań oraz uszkodzeń spowodowanych konserwacją oraz przechowywaniem i czyszczeniem w sposób niezgodny z instrukcją, wady powłok powstałych na skutek niewłaściwej pielęgnacji, tj. środkami nie posiadającymi aprobaty Sprzedającego lub zmian barwy powłoki lakierniczej spowodowanych działaniem naturalnej biodegradacji, naturalnych różnic kolorystycznych lub strukturowych, które mogą wystąpić w obrębie danego gatunku, klasy lub partii produkcyjnej produktu, wad wynikających z montażu i użytkowania niezgodnych z przeznaczeniem produktu oraz dokonania montażu przez niewykwalifikowane w tym zakresie osoby.
 10. Sprzedający oświadcza, że w razie wystąpienia wad w powłoce lakierniczej przez niego wykonanej w okresie gwarancji dostarczy Kupującemu niezbędną ilość środków chemicznych użytych do wykonania powłoki. Obowiązki Sprzedającego w ramach gwarancji nie obejmują zwrotu kosztów w szczególności związanych z naprawą, wymianą, odnowieniem lub odkryciem powierzchni lakierniczej.
 11. W przypadku odmowy przez Kupującego udostępnienia reklamowanego produktu lub odmowy wykonania koniecznych badań i pomiarów przez Sprzedającego w lub jego przedstawiciela, uznaje się, iż Nabywca odstąpił od wszelkich roszczeń.
 12. W celu realizacji uprawnień z gwarancji należy dokonać zgłoszenia wad w formie pisemnej u Sprzedającego w terminie 3 dni od dnia ujawnienia wady. Zgłoszenie powinno zawierać szczegółowy opis stwierdzonej wady oraz okoliczności w jakich doszło do jej stwierdzenia.
 13. Sprzedający poinformuje pisemnie Kupującego o sposobie rozpoznania reklamacji ze wskazaniem przyczyn swojej odmowy w terminie 30 dni roboczych od dnia przyjęcia potwierdzenia dokonania zgłoszenia. Jeżeli jest wymagane podjęcie dodatkowych czynności, rozpoznanie reklamacji winno nastąpić w terminie 30 dni roboczych od dnia zakończenia wszystkich niezbędnych czynności.
 14. Sprzedający może odmówić rozpatrzenia reklamacji w przypadku występowania przeterminowanych należności Kupującego wobec Sprzedającego. Wówczas rozpatrzenie reklamacji może zostać odroczone do czasu uregulowania należności. Odroczenie to nie wstrzymuje biegu udzielonej gwarancji.
 15. Ponadto Sprzedający może odmówić przyjęcia reklamacji w przypadku niedostarczenia przez Sprzedającego kompletu dokumentów, tj.:
  - dokumentu poświadczającego zakup,
  - protokołu oględzin produktu przed montażem,
  - protokołu pomiarów właściwości posadzki, konstrukcji wsporczej elewacji lub dachu bezpośrednio przed montażem (wilgotność,wytrzymałość).
 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
   

Karty Gwarancyjne

Gwarancja na powłoki lakiernicze

Gwarancja na produkty